Generalforsamling/Referat

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00 i Himmelrummet på Juelsminde Skole

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Niels Jørgen Blaabjerg, der takkede for valget og gav ordet til Steen Mørcholdt.

2) Formandens beretning

Formanden omtalte JMF’s stiftele tilbage i 2005 og løbende koncerter siden da i Himmelrummet på skolen som vores “hjemsted”, men også hallen på Hellebjerg Idrætsefterskole.
Vi har haft 6 koncerter om året, – 3 i hvert halvår – og fast bekendtgørelse herom i Hedensted Avis, på hjemmesiden og på Facebook.
Foreningens indtægter kommer fra medlemskontingenter, entréindtægter til koncerterne, tilskud fra sponsorer samt salg i baren under koncerterne,- vores fire faste indtægtskilder.
Der var stor ros til vores “mediemand” Niels Friis-Nielsen for hans arbejde med programmer, plakater, annoncering m.m.
Formanden omtalte de afholdte koncerter gennem 2019 og de kommende i 2020.
Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

3) Regnskabet for 2019

Søren omdelte ÅRSRAPPORT FOR 2019 med resultatopgørelse og gennemgik budget for 2019 sammenlignet med realiseret i 2019 og 2018 til sammenligning.
Blandt nuværende medlemstal på 169 har de 153 betalt kontingent for 2020, mens 16 endnu ikke har betalt. – Sidste år havde 144 betalt på tilsvarende tidspunkt
Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen.

4) Budget for 2020

Resultatbudget for 2020 var omdelt og blev gennemgået samt herefter godkendt af forsamlingen.

5) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter

På valg er:
Gerda Blåbjerg (villig til genvalg)
Kirsten Blume Schmidt (villig til genvalg)
Erik Foldø (villig til genvalg)

Valg af suppleant: (pt. Berit Ingemann. Ønsker ikke genvalg)

Alle tre bestyrelsesmedlemmer, Gerda Blaabjerg, Kirsten Blume Schmidt og Erik Foldø genvalgtes. – Berit Ingemann accepterede muligt valg som suppleant og genvalgtes!

7) Valg af revisor og evt. suppleant
På valg er: Ole Bæk og Palle Toft Jensen

Ole Bæk genvalgtes som revisor.
Palle Toft Jensen ville gerne trække sig som revisor og i stedet valgtes Peter Viin.
Maria Koppel ville gerne trække sig som revisor-suppleant og i stedet valgtes Anne-Marie Gersel Stokholm.

8) Eventuelt

Formanden takkede Niels Jørgen Blaabjerg for dirigent-jobbet og et godt arbejdsår.
Herefter sluttede generalforsamlingen med sangene “Gråvejr – hundekoldt…” og “Det dufter lysegrønt af græs”…”

Foreningen var herefter vært ved et glas vin og lidt snacks.

Referent: Erik Foldø