Generalforsamling/Referat

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 21. april kl.18:00 i Himmelrummet på Juelsminde Skole.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning, – herunder kontingent og billetpriser for 2021 

3) Regnskabet for 2020

4) Budgettet 2021

5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter

På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Else Christiansen     (modtager ikke genvalg)
Søren Kallestrup     (villig til genvalg)
Niels Friis-Nielsen   (villig til genvalg)

Valg af suppleant/suppleanter: (Berit Ingemann modtager genvalg)

7) Valg af revisor og evt. suppleant

pt. Ole Bæk og Peter Wiin; begge er villige til genvalg.
Valg af revisorsuppleant(-er). pt. Anne Marie Gersel Stokholm

8) Eventuelt