Generalforsamling

 

Referat af generalforsamlingen d. 29. januar 2018 i Himmelrummet på Juelsminde Skole.

Dagsorden:

1.) 
Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Niels Jørgen Blaabjerg, der konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og annonceret i Hedensted Avis.

2.)
Formandens beretning- herunder kontingent og billetpriser for 2018

Formanden,  Freddy Herbst, rettede en tak til alle medlemmer samt til bestyrelsen for forløbet af 2017, – foreningens 12. år idet den blev stiftet i 2005. Også tak til revisorerne Ole Bæk og Palle Toft Jensen. 2017 havde budt på koncerter med Old Boys Big Band, Britt Krogh & Jesper Buhl, Lasse & Mathilde, Søren Krogh & Martin Jønsson, Uffes Jazzkapel samt Kristian Lilholt trio. – Flere af dem kommer sikkert igen.
Koncerterne for 2018 er på plads med nytårskoncert med Jelling Big Band, afholdt d. 24. januar samt de kommende koncerter med Laif Møller Lauridsen & Lise Bro d. 19. februar, Bragr d. 15. marts, Chr. Alvad & Anna Wirsén d. 13. september, Anders Errboe & Jan Svarre  m. fl. d. 23. oktober samt Karsten Holm d. 14. november. Koncerterne afholdes som sædvanlig mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Vi håber på et stort fremmøde til koncerterne, hvor billetpriserne er 125,-/150,- for medlemmer og 175,-/200,- for ikke-medlemmer, idet prisen for visse koncerter er højere. Medlemskontingent for 2018 er 150,- kr.
På spørgsmål oplystes det, at der pt. er 149 medlemmer i foreningen.

3.) 
Regnskabet for 2017

Kassereren Søren Kallestrup gennemgik ÅRSRAPPORT FOR 2017, der blev omdelt til deltagerne.
Der blev bl.a. modtaget 4.000 kr. fra Folkeuniversitetet i Juelsminde, der var blevet nedlagt i 2017 samt   5.000 kr. fra Sydbank-fonden. Tilskud og sponsorstøtte var i alt på 17.313 kr. og indtægter i alt i 2017 på 100.751 kr.
Plakater og programmer trykkes gratis af Hedensted Kommune og årets resultat viste et underskud på 1.059 kr. hvilket dog er ca. 13.000 kr. bedre end budgetteret.
Egenkapitalen er ved årets slutning 89.082 kr. – så foreningen er også økonomisk i en god gænge.
Årsrapporten/regnskabet, der var gennemgået og godkendt af de to revisorer Ole Bæk og Palle Toft Jensen, blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4.)
Budgettet for 2018

Kassereren omdelte desuden RESULTATBUDGET FOR 2018, der viste indtægter på 93.100 kr. og budgetterede udgifter på 98.170 kr.

5.) 
Indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet.

6.)
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:

Kirsten Blume  (villig til genvalg)
Erik Foldø  (villig til genvalg)
Gerda Blaabjerg  (villig til genvalg)
Freddy Herbst  (ønsker ikke genvalg)

Kirsten Blume, Erik Foldø og Gerda Blaabjerg blev alle genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem indstillede bestyrelsen Steen Mørcholdt, der blev valgt med applaus.

7.)
Valg af suppleant
Valg af revisor

Som suppleant genvalgtes Marie Würtz og som revisorer genvalgtes Ole Bæk og Palle Toft Jensen.

8.) Eventuelt

Søren Kallestrup rettede på bestyrelsens vegne en hjertelig tak til Freddy Herbst for et meget stort arbejde og gode og hyggelige møder gennem en årrække og overrakte blomster og vin som tak.
Freddy Herbst takkede på egne og “ottende bestyrelsesmedlem, Freddy’s kone Birte” mange gange og ønskede held og lykke fremover.
Søren Kallestrup bød på bestyrelsens vegne hjertelig velkommen til Steen Mørcholdt.
Steen Mørcholdt takkede for valget og så frem til fortsat arbejde med musikken, som han havde nydt gennem bl. a. 3.200 jobs på de skrå brædder, ved div. revyer m. m.

Dirigenten Niels Jørgen Blaabjerg blev takket for sin ledelse af generalforsamlingen, der afsluttedes med sangen “Jens Vejmand…”

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Steen Mørcholdt som ny formand.

Referent: Erik Foldø