Generalforsamling

Næste generalforsamling onsdag d. 5. februar 2020 kl. 19.00 i Himmelrummet, på Juelsminde Skole
Referat af Generalforsamling onsdag d. 6. februar 2019 i Himmelrummet på Juelsminde Skole.

Dagsorden:

1.)
Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Niels Jørgen Blaabjerg, der konstaterede generalforsamlingen lovligt og rettidigt indkaldt med annonce i Hedensted Avis d. 22. januar således at de to ugers varsel var overholdt. 

2.)
Formandens beretning- herunder kontingent og billetpriser for 2019

Formandens beretning var ledsaget af en Power-Point præsentation med fine, forklarende og underholdende billeder.
Steen havde nu været formand i ét år, – et rigtig spændende år, syntes han. Året 2018 var grundigt forberedt af Freddy Herbst og bestyrelsen, så Steen kunne gå i gang med 2019′ programmet, der nu var trykt. Vi kom godt fra start med en aktiv og interesseret bestyrelse, der fik Steens’ tak; – annoncer, face-book, plakater, hjemmeside m.m. kører bare.

Himmelrummet er et godt og åbent sted for vore koncerter. Vi har gode sponsorer, heriblandt JUAL som ny sponsor.

3.)

Regnskabet for 2018

Søren omdelte ark med ÅRSRAPPORT for 2018 samt RESULTATBUDGET for 2019 og gennemgik detailleret regnskabet for 2018, der efterfølgende blev godkendt enstemmigt. 

4.)
Budgettet for 2019

Budgettet blev herefter gennemgået af Søren.

Vi får ikke tilskud fra Kommunen, men gratis tryk af plakater, programmer, foldere m.m.
Medlemstallet er pt. 144, der har betalt pr. d.d. og der er 8-10, der mangler at betale; sidste år havde vi 149.
Kontingentet er uforandret fra 2018 sat til kr. 150,- , medens billetprisen gøres afhægig af den enkelte koncert og udgifterne til denne.
Fra salen kom den bemærkning til budgettet, at det var billigt for så mange og gode kunstnere.
Steen nævnte, at arrangementet med Ann-Mette Elten d. 29. okt. ikke er medregnet i kunstnerhonoraret, men at det er ca. kr. 25.000,-, der deles med ÆldreSagen som er medarrrangør.
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

5.) 
Indkomne forslag

Ingen.

6.)
Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Else Christiansen (villig til genvalg)
Søren Kallestrup (villig til genvalg)
Niels Friis-Nielsen (villig til genvalg)

Valg af suppleant: (pt. Marie Würtz. Ønsker ikke genvalg)

Valg af revisorer: (pt. Ole Bæk og Palle Toft Jensen)

De tre bestyrelsesmedlemmer genvalgtes med applaus.
Som suppleant til bestyrelsen valgtes enstemmigt Berit Ingemann, der var indstillet til sådan af en samlet bestyrelse.
Ole Bæk og Palle Toft Jensen fortsætter som revisorer, og Maria Koppel, som blev valgt som revisor-suppleant i 2017, fortsætter som sådan.

7.) Eventuelt

Det blev nævnt af deltagerne, at det ville være godt med lidt yngre medlemmer i foreningen og deltagere til koncerterne, – f.eks. flere 40-50’årige; – det er vanskeligt og et næsten fast punkt på generalforsamlingerne.
Steen gennemgik programmet for 2019 og fik stor ros fra deltagerne for dette.
NYTÅRSKUREN blev nærmest afholdt “løbende” under generalforsamlingen, idet der var rød- og hvidvin samt snacks til alle efter forgodtbefindende.

Dirigenten, Niels Jørgen Blaabjerg takkede for god ro og orden og fik forsamlingens bifald for en god gennemførelse af genneralforsamlingen. 

Med formanden ved klaveret blev en række sange sunget fra Højskolesangbogen.

Referent: Erik Foldø