Generalforsamling

Referat fra generalforsamling onsdag d. 3. november 2021 kl. 19:00 i Himmelrummet på Juelsminde Skole, Vejlevej 7, 7130 Juelsminde

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Niels Jørgen Blaabjerg som takkede for valget og gav ordet til Steen Mørcholdt

2) Formandens beretning – herunder kontingent og billetpriser for 2022.
Steen Mørcholdt aflage en fyldig beretning for 2020 og delvis 2021. Beretningen blev godkendt med stort bifald. Klik her for at læse formandens beretning.

3) Regnskabet for 2020.
Søren Kallestrup omdelte Årsrapport for 2020 med resultatopgørelse og gennemgik budget for 2020 sammenlignet med realiseret i 2020 og 2019 til sammenligning. Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen.

4) Budgettet for 2021.
Resultatbudget for 2021 blev omdelt og gennemgået samt herefter godkendt af forsamlingen. Vedrørende kontingent og billetpriser for 2022 afventer vi generalforsamlingen primo 2022.

5) Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Herefter pause på en god halv time, hvor Sascha Dupont Conner underholdte på klaver med solo- og fællessang.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Else Christiansen (modtager ikke genvalg)
Søren Kallestrup (villig til genvalg)
Niels Friis-Nielsen (villig til genvalg)
Valg af suppleant/suppleanter (Berit Ingemann modtager genvalg)
Valg af revisorer (pt. Ole Bæk og Peter Wiin. Begge er villige til genvalg)
Valg af revisorsuppleant(er). (Pt. Anne-Marie Gersel Stokholm)

Søren Kallestrup og Niels Friis-Nielsen genvalgtes og Berit Ingemann indvalgtes i bestyrelsen.
Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Jette Lindblad Andreasen, Grønnevænget 11, 7130 Juelsminde, tlf. 3023 0263, mail: jetteLKA@gmail.com. Revisorerne og revisorsuppleant genvalgtes.

7) Eventuelt
Formanden takkede Else Christiansen for samarbejdet siden 2015 og bød Berit Ingemann velkommen i bestyrelse og bød også velkommen til Jette Lindblad Andreasen til posten som bestyrelsessuppleant samt revisorerne for deres arbejde.
Desuden tak til Niels Jørgen Blaabjerg for ledelsen af generalforsamlingen.
Herefter takkede Else Christiansen bestyrelses for nogle gode arbejdsår.

Herefter sluttede generalforsamlingen med sangen “At samles, skilles ad…”

Referent: Erik Foldø